Via Pública i Sanejament

Via Pública i Sanejament
Objectius: 

Pla de sanejament

Pla de sanejament

Disposem del pla de sanejament que ens marca les prioritats on actuar per tal de donar solucions als problemes que originen les aigües pluvials en certes zones. S’ha encarregat la redacció del projecte per dur a terme les obres més urgents des de l'adjudicació de la licitació fins el 2023.

Actuacions relacionades: 
febrer 2021

En data 9 de febrer de 2021 s'ha aprovat l'estudi previ per les obres de millora del clavegueram d'Anglès (fase 1), presentat en data 21 de desembre de 2020 (Expedient 2020006209) per l’empresa PLIKUM S.L, en el que s'han fet les esmenes requerides, i es continua amb l’execució del contracte.

Pla d’accessibilitat

Pla d’accessibilitat

Tindrem un estudi tècnic que dirà on s’ha d’actuar per adaptar les voreres per a persones amb mobilitat reduïda.

Actuacions relacionades: 
gener 2021

Els plecs de prescripcions tècniques per poder licitar el servei de redacció del Pla d'Accessibilitat municipal està a punt. Falten el plecs de condicions administratives i dur a terme la licitació. Un cop es tingui el projecte, els serveis tècnic l'avaluaran i, si s'escau, s'aprovarà el pla.

Clavegueram i Aigües Pluvials

Clavegueram i Aigües Pluvials

Es duran a terme les obres durant la legislatura 2019-23. És important canviar canonades abans de re-asfaltar determinats carrers. En el període 2019/20 volem fer les zones marcades com a molt urgents en el pla de sanejament: Pius XII, Sant Miquel, Ptge. entre Sant Miquel i Eixample, Plaça del Remei, carrer Nord a l’alçada dels Palillos i carrer Verneda.

S'han

Actuacions relacionades: 
febrer 2021

S'ha aprovat el projecte d'obres però encara s'han de licitar i executar.

Adequació de Voreres

Adequació de Voreres

Un cop tinguem el pla d’accessibilitat, encarregarem les obres d’adequació i manteniment de voreres a una empresa externa.

Actuacions relacionades: 
maig 2020

La brigada municipal d’obres i serveis ha comptat amb el reforç de treballadors d’inserció laboral gràcies al programa “Treball i Formació” que es signa anualment en conveni amb el Consell Comarcal de la Selva i el SOC. S’han pogut dur a terme la reparació de 200m2 de voreres, canviar 70m de votada (bordillo) i nous passos adaptats.

Plaça dels Palillos

Plaça dels Palillos

Disposem del projecte d’adequació de la plaça, la meitat de la qual pertany a l’ajuntament i l’altra està llogada a un particular. En breu, la Plaça serà un gran aparcament gratuït i l’emplaçament del mercat del diumenge.

Actuacions relacionades: 
Sessió informativa sobre la remodelació de la plaça dels "Palillos"
Juliol 2019

El dijous 4 de juliol 2019 es va dur a terme una sessió informativa / participativa sobre la remodelació de la zona que acollirà el mercat i una zona amb aproximadament 150 places d'aparcament coneguda popularment com la plaça dels "Palillos".

juliol 2020

Data d'inici de les obres de la Plaça dels "Palillos":  6 de juliol de 2020

Aparcament: A partir del diumenge 5 de juliol al vespre no es podrà aparcar a dins la plaça ni als trams col·lindants a la plaça dels carrers Pius XII i Eixample (veure plànol adjunt). Els contenidors es desplaçaran al carrer Verneda temporalment, ocupant un lloc d'aparcament aproximadament.

Es podrà aparcar als carrers Verneda, Nord i a la resta de trams dels carrers Pius XII i Eixample.

octubre 2020

Us comuniquem que divendres 23 d'octubre de 2020 a partir de les 15:00 h la plaça coneguda popularment com a "Plaça dels Palillos" quedarà oberta, una vegada ja recepcionada l'obra i havent quedat finalitzats els treballs de millora i adequació realitzats per part de l'empresa adjudicatària.